Hakkımızda

EKOSE TEKSTİL, yarım asra geçen başarılı geçmişi, farklı ancak hizmet kültürü olarak birbirini tamamlar niteliğe sahip sektörlerdeki yetkinliği, donanımlı insan kaynağı, güçlü istihdam ağı, sağlam finansman yapısı, öngörü ve strateji geliştirme yeteneği gibi değerleriyle ülke ekonomisine nefes veren, yaşama değer katan lider kuruluşlar arasındadır.

Temelleri, Nurettin Şahin ve Ailesi’nin 1980 li yıllarda Şahin Tekstil dokuma firmasını kurmasıyla birlikte ticareti yolculuğa başlayarak , tekstil, inşaat, gayrimenkul yatırım , otomotiv, gibi farklı sektörlerdeki yatırımlarıyla, sağlam adımlarla geleceğe yürümeye devam ediyor.

Ekose Tekstil’in başarısı, mevcut koşulları hassas bir gözlemle analiz ederek gelecek stratejisini doğru bir şekilde belirleme yeteneğinden, esnek hareket kabiliyetinden ve köklü kurumsal değerlerinden kaynaklanıyor

Sürdürebilirlik

EKOSE TEKSTİL ; Değişerek, gelişerek ve durmadan yenilenerek ve küresel sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı kalarak Türk tekstil sektörünü dünyaya taşımayı hedeflemektedir. Bu amaçlar doğrultusunda, en kaliteli, yenilikçi ve sorunsuz ürünleri üreterek, müşteri memnuniyetinde sürdürülebilirliği sağlamayı hedefler.

WE GIVE YOU MORE

Beauty has indeed multiple paths to emerge

Sample Text

Kalite Politikası

Ekose Tekstil ; Küresel Sürdürülebilirlik İlkelerine bağlı kalarak, ülkemizin dünya tekstil sektöründe tercih edilmesini arttırmayı vizyonu olarak belirlemiştir. Bu doğrultuda;

Hakkımızda

EKOSE TEKSTİL, yarım asra geçen başarılı geçmişi, farklı ancak hizmet kültürü olarak birbirini tamamlar niteliğe sahip sektörlerdeki yetkinliği, donanımlı insan kaynağı, güçlü istihdam ağı, sağlam finansman yapısı, öngörü ve strateji geliştirme yeteneği gibi değerleriyle ülke ekonomisine nefes veren, yaşama değer katan lider kuruluşlar arasındadır.

Temelleri, Nurettin Şahin ve Ailesi’nin 1980 li yıllarda Şahin Tekstil dokuma firmasını kurmasıyla birlikte ticareti yolculuğa başlayarak , tekstil, inşaat, gayrimenkul yatırım , otomotiv, gibi farklı sektörlerdeki yatırımlarıyla, sağlam adımlarla geleceğe yürümeye devam ediyor.

Ekose Tekstil’in başarısı, mevcut koşulları hassas bir gözlemle analiz ederek gelecek stratejisini doğru bir şekilde belirleme yeteneğinden, esnek hareket kabiliyetinden ve köklü kurumsal değerlerinden kaynaklanıyor

Sürdürebilirlik

EKOSE TEKSTİL ; Değişerek, gelişerek ve durmadan yenilenerek ve küresel sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı kalarak Türk tekstil sektörünü dünyaya taşımayı hedeflemektedir. Bu amaçlar doğrultusunda, en kaliteli, yenilikçi ve sorunsuz ürünleri üreterek, müşteri memnuniyetinde sürdürülebilirliği sağlamayı hedefler.

Ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınmayı başarmak için ürün ve kaynakları üretme ve tüketme biçimlerimizi gözden geçirip iyileştirmek ana hedefimiz olmuştur.

Riskler, fırsatlar ve çabalar, iklim ve su, kurumsal hedeflerimizi şekillendirmiştir.

Bu doğrultuda zararlı kimyasalların elimine edilmesi, daha güvenli alternatiflerin Ar-Ge çalışımlarıyla seçilmesi sağlanmıştır. Sürdürülebilir bir gelecek için kısıtlı doğal kaynakların üretimde kullanım aşamasında korunması, çevresel alanların korunması, çalışma alanlarının düzenlenmesi ve iyileştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği Ekose Tekstil kurumsal sürdürülebilirlik hedefleridir.

Ülke bazında sürdürülebilirlik anlayışı ve performansı, kurumsal sürdürülebilirlik ve şirketin değer sistemleri ile başlar. Ekose Tekstil’in iş yapma yaklaşımı evrensel temel ilkeleri karşılayacak şekilde; insan hakları, yolsuzlukla mücadele, çalışma alanlarındaki sorumluluklar, çevre duyarlılığı ilke ve değerlerindedir.

Dünya genelinde birbirine bağlı iklim değişikliği, çevresel zorluklar, su, enerji ve biyolojik çeşitliliği korumak adına doğrudan ve kurumsal tedarik zincirleri aracılığıyla Ekose Tekstil çevresel sorumluluklar sürecini takip etmektedir.

Kalite yönetim sistemi standartlarını, ulusal ve uluslararası standartlara, yasal mevzuatlara uyarak sürekli iyileştirir.

Sürdürülebilir bir gelecek için kısıtlı doğal kaynakların üretimde kullanım aşamasında korunması, çevresel alanların korunması, çalışma alanlarının düzenlenmesi ve iyileştirilmesi, İş sağlığı ve güvenliği Ekose Tekstil kurumsal sürdürülebilirlik hedefleridir.

Yeni teknolojileri takip eder, kalite tekniklerini araştırır, iş süreçlerine yenilikleri hızlı ve etkili biçimde uyarlar. Ülke ekonomisinin can damarı olan tekstil sanayinin gelişmesine katkı sağlamayı taahhüt eder.

Ekose Tekstil, kurumsal sürdürülebilirlik ilkesinin tüm paydaşlarının gereksinimlerinin dengelenmesi ve karşılanmasına bağlı olduğunun bilincindedir.

Tüm paydaşlarımız için değer yaratmayı, sürdürülebilir uzun vadeli başarı sağlamayı ve tüm paydaşlarıyla kazanmayı önemsemektedir.

Kalite Politikası

Ekose Tekstil ; Küresel Sürdürülebilirlik İlkelerine bağlı kalarak, ülkemizin dünya tekstil sektöründe tercih edilmesini arttırmayı vizyonu olarak belirlemiştir. Bu doğrultuda;

• En kaliteli, yenilikçi ve sorunsuz ürünler üreterek müşteri memnuniyetinde sürdürülebilirliği sağlamayı,
• Kalite anlayışından ödün vermeden işleri bir kerede doğru ve zamanında yapmayı,
• Stratejilerimiz doğrultusunda Kalite Yönetim Sistemi Standartlarını uygulanabilir kılarak, güncel ulusal – uluslararası standartlara, yasal mevzuat çerçevesinde uyarak hizmetlerimizi sürekli iyileştirmeyi,
• Sürekli iyileştirmek için yeni teknolojileri, kalite tekniklerini araştırmayı, iş süreçlerine yenilikleri hızlı ve etkili biçimde uyarlamayı,
• Ülke ekonomisinin can damarı olan tekstil sanayinin gelişmesine katkı sağlamayı taahhüt eder.

Çevre-İş Sağlığı-İş Güvenliği Politikası

Yeşil fabrika anlayışı doğrultusunda üretim yapmayı; çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine örnek olmayı ve toplumu bu konuda bilinçlendirmeyi kendine hedef olarak belirlemiş ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olan firmamız;

• Kirliliği önlenmek, doğal kaynakları daha az tüketmek ve çevre üzerindeki olası etkilerimizi en aza indirgemek için uygun teknolojileri kullanmayı,
• Tüm üretim faaliyetlerinin çevre boyutlarını değerlendirerek proaktif önlemler almayı ve doğaya dost alternatif çalışmalar yaparak üretim yapmayı,
• İş Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre konusunda yasal, uluslararası mevzuatlar ile firmamızın tedarikçisi olduğu müşteri ve müşteri gruplarının şart ve beklentilerini karşılamak için dünyadaki gelişmeleri takip etmeyi ve bunlara uyum sağlayarak sürekli iyileştirmeyi,
• İş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik çalışmalar yürütmeyi,
• İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel sorumluluklarımıza uygun olarak stratejik hedeflerimizi ve performansımızı sürekli gözden geçirmeyi, iyileştirmeyi, çalışanlarımızın bu konudaki sorumlulukları hakkında farkındalığını sağlamayı taahhüt eder.

Enerji Yönetimi Politikası

Ekose Tekstil olarak sürdürülebilir üretim için; Küresel Sürdürülebilirlik Çevre – Enerji İlkelerine bağlı kalmayı, faaliyetlerimizin ana eksenine oturtmayı vizyonumuz olarak belirledik. Bu doğrultuda;

• Tasarım aşamasından itibaren bütün süreçleri oluştururken enerji verimliliğini sağlayan ve çevre dostu olan teknolojileri tercih etmeyi,
• Doğal kaynakları verimli kullanmayı, geri dönüşüm ve geri kazanımı arttırmayı,
• Enerji verimliliği sağlayan ürün, hizmet ve teknolojileri satın almayı,
• Enerji ile ilgili yürürlükteki yasal ve diğer şartlara uymayı,
• Belirlediğimiz amaç ve hedeflerimiz için gerekli kaynakları oluşturmayı ve periyodik olarak gözden geçirmeyi, sürekli iyileştirmeyi,
• İklim değişikliğini önlemeye yönelik, olumlu etki yapacak Ar-Ge ve Ür-Ge enerji verimliliği projelerini yapmayı,
• Politikamızın çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımız tarafından anlaşılmasını sağlayarak ve bilinç ve duyarlılığı arttırmayı taahhüt eder.

İnsan Kaynakları Politikası

Firmamızın işe alım politikası; işletme değerlerini benimseyen şirket dinamizminin gerektirdiği yetkinliklere sahip, müşterinin önemini bilen, öğrenme ve gelişmeye istekli, verimliliği esas alan, sistem odaklı yaklaşımı olan, yüksek performansı sürdürülebilecek çalışanları şirketimize kazandırmak, onların mesleki ve kişisel gelişimlerini ve enerjilerini en verimli şekilde kullanmalarına olanak sağlamaktır. İşletmemizin belirlenen vizyonu doğrultusunda ve sosyal sorumluluklarının bilincinde; işe alım sırasında ‘’İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali sayılacak” Ayrımcılık – Kötü Muamele– Yıldırma ve benzeri davranışlarda bulunmayacağımızı taahhüt ederiz. Tüm uygulamalarda Çalışma Yönetimi Prosedürü uygulanacaktır.

• Her iş müracaatı mutlaka kayıt altına alınarak kabul edilecektir.
• İş müracaatları değerlendirilirken kesinlikle ırk, din, dil, mezhep, cinsiyet, akrabalık, arkadaşlık, politik düşünce, medeni durum, yaş, bedensel engel, herhangi bir birliğe üyelik konusunda ayrımcılık yapılmayacaktır.
• Kötü söz ve eylem, cinsel ve tensel taciz, küfür, aşağılayıcı hareketler, alay, saygısızlık ve yıldırıcı hiçbir davranışta bulunulamaz. Çalışanlara ve işe alınacaklara, Taciz ve Zorbalığı Önleme Politikası uygulanacaktır.
• Çocuk işçi kesinlikle işe alınamaz ve çalıştırılamaz. Çocuk İşçi Çalıştırmanın Önlenmesi Politikası uygulanacaktır. Çocuk ve genç işçi ailesiyle bağlayıcı şartlar içeren özel sözleşme yaparak çocuk ve genç işçi çalıştırmak yasaktır.
• İşe alınan personel ile işe başlamadan kesinlikle sözleşme yapılarak, onayı alınıp, bir nüshası kendisine verilecektir. Sözleşmeye zorla çalıştırma sayılabilecek şartlar konulamaz. Sözleşmede ceza içeren maddeler olamaz.
• İşe alımda kadınlardan kesinlikle hamilelik testi istenmeyecek ve bu konuda kendisine hiçbir soru sorulmayacaktır.
• Hapishaneye iş verilip mahkumlara iş yaptırılamaz.

Ekose Tekstil yönetimi olarak, politikamızın uygulanması için gerekli sistemleri kurup, uygulayıp, iyileştirmeyi, yönetimimizce belirlenmiş tüm politika ve prosedürlerin tüm çalışanlarımız tarafından bilinmesi için gerekli eğitim faaliyetlerini eğitim planı çerçevesinde organize etmeyi çalışanlarımızın tüm yasal haklarını uygulamayı Şirket yönetimi olarak taahhüt ediyoruz.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

Firmamızın stratejik hedefleri, misyonu ve vizyonu ile hedeflenen çıktıların sağlanması adına, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) uygulamaları çerçevesinde, bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini yürütmek ve sürdürülebilirliğini sağlayabilmek amacı ile;

• Bilgi güvenliği hedeflerini ve faaliyetlerini belirleyerek BGYS‘yi planlamayı, uygulamayı, kontrol etmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi,
• İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yasal şartlarının nasıl karşılanacağını belirlemeyi ve firmamızın uyguladığı diğer yönetim sistemleri ile beraber BGYS çalışmalarını entegre etmeyi,
• Bilgi varlıklarını korumayı, bilgiye erişilebilirliği iş süreçleriyle gerektiği şekilde sağlamayı, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamayı,
• BGYS’nin gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik kriterlerinin belirlenerek bilgi varlıklarının envanterini hazırlamayı,
• Risk odaklı BGYS yaklaşımı ile mevcut ve potansiyel tehdit ve riskleri tanımlamayı, analiz edilmesini ve risk işleme çalışmalarını yürütmeyi,
• Son çıkan yeni teknolojilerin izlenip değerlendirilmesi ile ihtiyaç durumunda bu yeni tekniklerin benimsenerek kuruluşumuza adaptasyonunun sağlanması için planlama yapılmasını,
• Sadece elektronik ortamda tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortamda bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmeyi,
• İlgili “İç ve Dış Hususlar” ile birlikte “İlgili Tarafların” BGYS kapsamında ele alınarak gerekli tedbirlerin alınması ve taraflar ile paylaşılmasını taahhüt eder.